Hankkeet

Kaavoitus

Stenbackan asemakaava on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden hylätessä valitukset ja pysyttäessä Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen voimassa 20.3.2012. Kaavan myötä mahdollistuu kapean Jokitien korvaavan Tuusulanjoentien rakentaminen ja saadaan tarjolle 24 omakotitonttia. Kaavan toteutuksen yhteydessä liikenneturvallisuus paranee, kun Lahelantien suuntaiselle kevyen liikenteen väylälle saadaan alikulku Tuusulanjoentien kohdalle, Jokitien läpikulkuliikenne poistuu ja Hernemäentien kohdalle Lahelantielle saadaan turvallisempi suojatie liikenteenjakajineen. Stenbackasta 22 omakotitonttia tulee hakuun syksyllä 2013. Lue lisää...

Lahelanpelto II:n alue sijoittuu Lahelantien itäpuolelle Lahelankankaan ja Kuusamantien väliin kaavoitetaan uudet pientaloalueet Lahelan yleissuunnitelman mukaisesti. Lue lisää...

Keskustan (Hyrylän) yleissuunnitelmassa kiinnostanee ainakin Lahelanorren liittyminen Hyrylän katuihin ja teihin. Lue lisää...

Autiorinne on Lahelanrinteen eteläpuolelle Hämeentien varteen kaavoitettava asuinalueen laajennus, joka liittyy Lahelan yleissuunnitelmaan.

Häriskiven alueelle Vaunukankaan pohjoispuolelle on tulossa asemakaava ja asemakaavan muutos. Lue lisää...

Ristikiven työpaikka-alueen laajennus (n. 6 ha) on suunnitteilla myös, lue lisää...

Ristikiventien eteläpuolella suunnitellaan myös, lue lisää...

Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaava on ollut nähtävillä ja kaavaluonnos valmisteilla. Lue lisää...

Focus-elueen osayleiskaavaehdotus on valmisteltavana ja tullee käsittelyyn syksyllä 2012. Focus-alue käsittää tulevan Kehä IV:n alueen Vanhasta Tuusulantiestä Myllykyläntielle. Alue sijoittuu Ruotsinkylän eteläosaan lentokentän pohjoispuolelle ja tuo mukanaan mittavan määrän työpaikkarakentamista. Kehä IV:n on toteutuessaan toivottu vähentävän erityisesti raskasta liikennettä Etelä-Tuusulan kapeilla kyläteillä. Lue lisää...

Kaavoituskatsaus 2013 on ilmestynyt, samoin Kaavoitussuunnitelma 2012-2016.

Liikenne

Alueella on vireillä useita liikennehankkeita, lue lisää...

YVA-hankkeet

Viime vuosina ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on jouduttu tekemään Senkkerinmäen kiviainestoiminnan laajentamishankkeen, Focus-alueen kehittämisen ja Västerskogin louhos- ja läjitysaluehankkeen yhteydessä. Ruotsinkylän kyläyhdistys on lausunut mielipiteensä jokaisen YVA:n ohjelmasta ja selostuksesta sekä osallistunut Väesterskogin YVA:n seurantaryhmään.